top of page

Alapszabály

A Pest Megyei Bíróságon pk. 60.026/2008 sz. alatt nyilvántartásba vett „KAKUSEI” KULTURÁLIS, SZABADIDŐ ÉS SPORTEGYESÜLET alapszabályának 2013. január 03. napján megtartott közgyűlésen elhatározott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege a következő /a módosítások dőlt betűvel szedve/:

„KAKUSEI” KULTURÁLIS, SZABADIDŐ ÉS SPORTEGYESÜLET
Alapszabály

 

 

1§ Az Egyesület neve, székhelye és jogállása


(1) Az Egyesület neve:                      „KAKUSEI” KULTURÁLIS, SZABADIDŐ ÉS SPORTEGYESÜLET

(2) Az Egyesület rövid neve:            „KAKUSEI” SE

(3) Az Egyesület székhelye:             2310 Szigetszentmiklós, Boglya u. 4/2 C.

(4) Az Egyesület telephelye és levelezési címe: 2316 Tököl, Akácos út 41.

(5) Az egyesület pecsétje:                Körbélyegző „KAKUSEI” KULTURÁLIS, SZABADIDŐ ÉS SPORTEGYESÜLET felirattal  és az eredeti alakulás évével „2007”

(6) Az Egyesület működési területe: Tököl, Szigetszentmiklós és környéke, valamint az egész ország

(7) Az Egyesület jogi személy, közhasznú szervezet

2. § Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége


(1) Az Egyesület céljai:

 

Non-profit közhasznú sportegyesület, melynek célja:

 

-       Felkelteni az érdeklődést a Goju-Ryu Karate iránt és bővíteni a stílus tömegbázisát, mint egészséges életmódot átadni az érdeklődőknek

-       Összefogni és szervezni tagjainak Goju-Ryu Karate stílussal kapcsolatos tevékenységét, biztosítani a rendszeres sportolást

-       Európa Uniós országok, és más országok hasonló non-profit sportegyesületeivel való kapcsolatfelvétel, rendszeres kapcsolattartás, eszmecsere, sport és egyéb kulturális rendezvényeken való részvétel, továbbképzés lehetőségeinek felkutatása

-       Fejleszteni erkölcsi, közösségi és sportbéli tartását a sportegyesület tagjainak

-       Biztosítani a kultúra, a szabadidő- és tömegsport-igények kielégítését

-       Az egészséges, nyugodt, stresszmentes életvitelre való nevelés.

-       A környezettel, a természettel és embertársainkkal harmonizáló aktív életmód kialakítása.

-       A rendszeres testedzés szükségességének megismertetése, a napi élettevékenységbe illesztése a gyermekkortól kezdődően.

-       A távol-keleti kultúrák, harcművészetek, önvédelmi módszerek megismertetése, gyakorlati oktatása.

-       a helyi közéletben való aktív részvétel;

-       programok szervezése mind helyi, mind térségi, mind országos szinten;

-       helyi közösségek (pl. szakkörök, közművelődési csoportok, stb.) létrehozása, működtetése;

-       közérdekű előadások szervezése,

-       táborok, kirándulások szervezése,

-       gyermek és ifjúsági feladatokról és érdekképviseletükről való gondoskodás;

-       emberi és állampolgári jogok széles körben történő megismertetése, védelme, ennek érdekében különféle rendezvények szervezése, kiadványok létrehozása, terjesztése

 

Úgy gondoljuk, hogy mindenkit megillet a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jog, legyen az ép vagy fogyatékkal élő, nemre, vallásra, bőrszínre tekintet nélkül. A testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvédelem fontos eszköze, a szabadidőeltöltésének társadalmilag is hasznos módja. A testnevelés és a sport jelentős szerepet tölt be a hétköznapi ember erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiség formálásában. A karate nem csak sport, hanem életforma is. Választott stílusunk a goju-ryu karate. Ennek szellemében alapítottuk meg a „Kakusei” Kulturális, Szabadidő és Sportegyesületet.

 

 

(2) Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

-       sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,

-       egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,

-       nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

-       gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,

-       euroatlanti integráció elősegítése

-       természetvédelem, környezetvédelem

-       kulturális tevékenység

-       emberi és állampolgári jogok védelme

 

(3) Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát az egyesület honlapján, szórólapokon, szakfolyóiratokban vagy egyéb sajtótermékekben való közzététel útján biztosítja.

(4) Az Egyesület mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

(5) Az Egyesület mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

(6) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

(7) Az Egyesület mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti.

3. § Az Egyesület tagjai


(1) Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy vagy szervezet, aki a jelen Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja és tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja. Kiskorú állampolgár is felvehető tagként az egyesületbe a törvényes képviselője hozzájárulásával - részükre ifjúsági csoportok létesíthetők. A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület létesítő okiratát ismeri és az Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.


(2) A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. A tag felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi határozattal dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történő elfogadásával jön létre.


(3) Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni.


(4) Az Elnökség egyszerű többségi döntéssel hozott határozattal tiszteletbeli tagnak kérhet fel olyan természetes személyeket, akiket arra érdemesnek tart. A tiszteletbeli tagság annak a jelölt általi írásbeli elfogadásával jön létre. A tiszteletbeli tagság az Egyesületben tagsági jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet azzal a kivétellel, hogy a tiszteletbeli tag is jogosult a Közgyűlésen részt venni, felszólalni, véleményét az adott kérdéssel összefüggésben kinyilvánítani és javaslatot tenni, valamint egyben köteles az Alapszabály rendelkezéseit betartani és az Egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni.


(5) A jelen Alapszabályban a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a "tag" kifejezés szerepel, csupán az Egyesület rendes tagjait kell érteni, a tiszteletbeli tagokra vonatkozó eltérő rendelkezések mindig pontosan tartalmazzák a "tiszteletbeli tag" kifejezést.


(6) Az egyesületi tagság megszűnik:

 

– a természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag jogutód nélküli megszűnésével,

– a kilépés írásbeli bejelentésével

– kizárással,

– ha az Egyesület megszűnik.

 

(7) Kilépési szándékát a tag köteles bejelenteni az Elnökséghez. A kilépés az Elnökség részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos.

(8) A Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével az Egyesületből kizárhatja azt a tagot, aki valamely, az egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, így különösen: ha a három hónapnál régebben lejárt esedékességű tagdíjat írásbeli felszólításra sem fizette be, illetőleg ha az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.

(9) A tiszteletbeli tagi címet a Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével jogosult megvonni abban az esetben, ha a tiszteletbeli tag az Egyesület céljával, szellemiségével, értékrendjével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.

(10) A 3.§. (8) és (9) bekezdéseiben megjelölt eljárásokban csak azt követően hozható meg a kizárásról illetve a tiszteletbeli tagi cím megvonásáról szóló határozat, hogy a határozattal érintett személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére.

4. § Tagsági jogok és kötelezettségek


(1) Az Egyesület tagja jogosult:

 

–      részt venni az Egyesület rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések megvitatását,

–      a természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag képviselője útján a közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni

–      a természetes személy tagok választhatnak és választhatók, a nem természetes személy tagok pedig törvényes képviselőik útján választhatók és választhatják meg az Egyesület vezető tisztségviselőit.

–       Az egyesület tagjai betekinthetnek a közgyűlés és az elnökség határozataiba, a közgyűlésen és az elnökség ülésén készült jegyzőkönyvekbe, továbbá az egyesület költségvetésébe, beszámolóiba és a közhasznúsági jelentésébe, valamint azokról az elnökség tagjaitól saját költségükre másolatot kérhetnek.


(2) Az Egyesület tagja köteles:

 

–      az Egyesület alapszabályát és belső szabályzatait valamint az Egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani, az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani

–      a tagokra nézve kötelező határozatok (egyesületi, elnökségi) szerint eljárni,

–      a meghatározott mértékű havi tagdíjat határidőben megfizetni,

–      az egyesületi vagyon, sporteszközök megóvására;


(3) A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján gyakorolhatja és teljesítheti jogait és kötelezettségeit. A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazotti képviseletnek nincs helye.

(4) Amennyiben a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, az Egyesület valamennyi tagja egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.

5. § Az Egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok


(1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés (6. §), amely a tagok összessége. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Egyesület ügyintéző képviselő szerve, az Elnökség (7. §) irányítja és látja el. Az Egyesület vezető tisztségviselői: az elnökségi tagok és az Elnök (8. §) valamint a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai.


(2) Az Egyesület ügyintéző szervének tagja, illetőleg az Egyesület képviselője olyan magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet, aki nem áll a közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt.


(3) Az Egyesület vezető szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.


(4) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.


(5) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.


6. § A Közgyűlés


(1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyet évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Az Elnök az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján a Közgyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni, ha a tagok legalább 1/3-a írásban kéri az ok és cél megjelölésével.

 

(2) A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

 

a) Az Alapszabály megállapítása, módosítása.

b) Az éves költségvetés meghatározása.

c) Az Elnök éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentésnek az elfogadása.

d) Az Egyesület más egyesülettel történő egyesülésének, feloszlásának kimondása.

e) Az Egyesület tagjainak sorából történő kizárás, illetőleg a tiszteletbeli tagi cím visszavonása

f) Az Elnökség tagjai és az Elnök megválasztása

g) Az Elnökség tagjai és az Elnök visszahívása,

h) A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása

 

(3) A közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok, valamint a határozat-képtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt közgyűlés helyének és dátumának pontos megjelölésével. A közgyűlés nyilvános.

(4) A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + egy fő jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes abban az esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták.

(5) A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve az a), e) és g) pontot, ahol a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok minősített többségének (legalább három-negyedének) igenlő szavazata szükséges. Tagkizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja.

(6) A közgyűlés az éves beszámolóról és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról szóló határozatát az általános szabályok szerint, azaz a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza.

(7) A levezető elnök személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz.

(8) A közgyűlés a személyi döntések (e), f) és g) pontok) kivételével határozatait nyílt szavazással, a személyi döntések tekintetében pedig titkos szavazással hozza.

(9) Szavazategyenlőség esetén nyílt szavazáskor a Közgyűlés levezető elnökének szavazata dönt, titkos szavazás esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

(10) A közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell. Az Elnök köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható.

(11) Amennyiben a tagság élni kíván a tisztségviselők visszahívásának jogával, pontosan meg kell határozni azt az okot, magatartást, melynek következtében a visszahívásra sor kerül, továbbá a követendő eljárást.

Ezek a következők:

·         aki valamely, az egyesületi tagságból és vagy elnökségi tagságából és vagy felügyelő bizottsági tagságából eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, így különösen: ha az egyesület érdekképviseletét, kéviseletét nem látja el megfelelően,

·         ha három hónapnál régebben lejárt esedékességű tagdíját írásbeli felszólításra sem fizeti be,

·         illetőleg ha az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít,

 

a közgyűlés titkos szavazás mellett dönthet az azonnali kizárás mellett, illetve leválthatja elnökségi, ill. felügyelő bizottsági  tisztségéből azonnali hatállyal, egyesületi tagság megtartása mellett, amennyiben nem szegte meg az egyesületi tagsággal járó kötelezettségeit. Elnökségi vagy felügyelő bizottsági tag választást kell megtartani, amennyiben a leváltás, vagy kizárás megtörténik a megüresedett tisztségre. Az időközben választott új elnökségi tag, ill. felügyelő bizottsági tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok vagy felügyelő bizottsági tagok mandátumával egyező időpontig szól.

7. § Az Elnökség


(1) Az Egyesület vezető szerve a 3 tagú Elnökség, amelynek tagjait a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 5 év időtartamra választja.

Tagjai:    -      elnök

-       elnökhelyettes

-       főtitkár


(2) Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább három alkalommal tart ülést. Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van. Az ülések nyilvánosak.


(3) Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. A határozatot az érintettel igazolható módon közölni kell.


(4) Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg.


(5) Az Elnökség hatáskörébe tartozik:

 

a)     a havi tagdíj mértékének meghatározása, az alakulás évében fizetendő éves tagdíj (havi összegben kerül meghatározásra) kivételével, melyet a közgyűlés határoz meg.

b)     az Egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala.

c)     az ügyrend elfogadása,

d)     az etikai szabályok elfogadása,

e)     tagfelvétel jóváhagyása,

f)      az Elnök utasítása a közgyűlés összehívására,

g)     az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki beszámolókba, a közhasznúsági jelentésekbe, valamint a korábbi közgyűlési határozatokba való betekintés biztosítása az érdeklődők részére,

h)     a közhasznúsági jelentés tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése

i)      döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

 

(6) A Közgyűlés általi visszahívás esetén túl megszűnik az elnökségi tagság a tag halálával és lemondásával is, amely esetekben a Közgyűlés új elnökségi tagot választ. Az időközben választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig szól.

(7) Az Elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az Elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya,személye megállapítható legyen.

8. § Az Elnök


(1) Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 5 év időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletre önállóan jogosult vezetője.


(2) Az Elnök hatásköre és feladatai:

 

–      az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése,

–      a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett,

–      a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtása,

–      az elnökségi ülések előkészítése és levezetése,

–      az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság előtt,

–      szakmai tevékenység irányítása

–      az Egyesület eredményes működéséhez, az ehhez szükséges feltételek megteremtése,

–      az Egyesület közgyűlésének és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartás vezetése, amelyből a vezetőszerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható,

–      éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése

–      a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az érintettekkel történő közlése

Az elnökhelyettes


(1) Az elnökhelyettes, a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 5 év időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletre önállóan jogosult vezetője.


(2) Az elnökhelyettes hatásköre és feladatai:

 

–      az elnök segítségével irányítja és ellenőrzi az egyesület tevékenységét

–      a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett, az elnök távolmaradása esetén

–      az elnökségi ülések előkészítésében és levezetésében való közreműködés,

–      az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság előtt,

–      intézi az egyesület gazdasági ügyeit

–      nyilvántartja a tagságot, és a tagdíjak fizetését

–    a jogszabályoknak megfelelően vezeti az egyesület könyveit, beszámoló tervezetének készítésében való közreműködés

 

A főtitkár


(1) A főtitkár a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 5 év időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletére sportszakmai szempontból jogosult vezetője.


(2) A főtitkár hatásköre és feladatai:

 

–      az elnök segítségével irányítja és ellenőrzi az egyesület tevékenységét

–      az elnökségi ülések előkészítésében és levezetésében való közreműködés,

–      az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben

–      egyéb szakmai beszámolók elkészítése, ill. azokban való részvétel

 

Az elnökség tagjai

a.) rendszeresen és tevékenyen részt vesznek

-       az egyesület feladatainak meghatározásában és megvalósításában

-       a határozatok előkészítésében és meghozatalában

-       a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtásában és ellenőrzésében

 

b.) jogosult, és köteles az egyesületet érintő körülményeket figyelemmel kísérni, azokkal kapcsolatban javaslatait, észrevételeit az elnökség elé terjeszteni.

 

c.) felelős a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott elnökségi határozatért, kivéve, ha ellenvéleményét kifejezetten fenntartotta, és azt maradandóan kinyilvánította.

 

9. §.A Felügyelő Bizottság

 

 

Az Egyesület, mint közhasznú szervezet éves bevétele az ötmillió forintot nem haladja meg, ezért az 1997. évi CLVI. törvényben megjelölt felügyelő szerv létrehozása nem szükséges. Amennyiben az éves bevétel az ötmillió forintot meghaladja, a Közgyűlés gondoskodik az alapszabály megfelelő módosításáról és felügyelő szerv megválasztásáról.

 

10. § Az Egyesület működése és gazdálkodása


(1) Az Egyesület mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.

 


(2) Az Egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb jövedelmekből gazdálkodik.


(3) A tagdíj összegét, befizetésének módját az Elnökség határozza meg az alakulás évében fizetendő tagdíj kivételével. A tagok tagdíj-befizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.


(4) Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.


(5) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.


(6) Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat-készítési kötelezettsége nincsen.


(7) Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az Egyesület mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.


(8) Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.


(9) Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

(10) Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel


(11) Az Egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra az 1997. évi CLVI. törvény 18-20. §-ai az irányadók. Az éves számviteli beszámolóba és a közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetve abból saját költségére másolatot készíthet. Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést az egyesület elnöksége az egyesület honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon biztosítja.


(12) Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő és közhasznú tevékenységét nem veszélyeztető módon folytathat.


(13) Az Egyesület működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet.

 

11. § Az Egyesület képviselete


(1) Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli, a (2) pontban foglalt kivétellel.


(2) Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök és egy további elnökségi tag együttesen jogosult rendelkezni

 

12. § Az Egyesület megszűnése


(1) Az Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását vagy más társadalmi szervvel való egyesülését kimondja.


(2) Megszűnik továbbá az Egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.


(3) Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell fordítani. A hitelezők kielégítése utáni vagyon más hasonló tevékenységet végző egyesületnek vagy alapítványnak ajánlja fel a közgyűlés.


(4) A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.


13. § Záró rendelkezések


(1) A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvény-könyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, sportról szóló 2004. évi I. törvény, illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.

(2) Jelen alapszabályt az egyesület rendes közgyűlése 2011.május 5. napján módosította, és elfogadta a mellékelt jegyzőkönyv alapján.

(3) Az Egyesület Alapszabályát a Pest Megyei Bíróságnak az Elnök a nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.

 


Tököl, 2013. január 3.

 

 

        Bruszt Mária

               elnök

bottom of page